Close

REKLAMACE

Pokud si přejete zboží zakoupené v našem obchodě reklamovat (pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné lhůtě), zkopírujte si prosím následný text – FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE. 

Pokud chcete odstoupit od kupní smlouvy, zkopírujte si prosím FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. 

Formuláře je třeba vyplnit v počítačovém programu pro práci s textem, poté vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím. 


Formulář pro uplatnění reklamace

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:          www.wooden-shark.com

Prodejce:                           Anna Grufíková                        

IČ:                                      07277504

DIČ:                                   CZ9356213262

E-mailová adresa:             info@wooden-shark.com

Telefonní číslo:                  00 420 604 791 189

Adresa pro zaslání zboží: TY IDENTITY, Poštovní 39/2, 70200 Ostrava

Níže prosím vyplňte své údaje:

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:          

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě www.wooden-shark.com vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: (zde je třeba vadu podrobně popsat). 

(*)

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například – „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). 

(*)

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 1. Datum objednání (*) /datum obdržení (*)
 2. Číslo objednávky:
 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
   
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
 4. Jméno a příjmení spotřebitele: (*)
 5. Adresa spotřebitele: (*)
 6. Email: (*)
 7. Telefon: (*)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)


                           (podpis)
 ______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele


Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. (*)———————————————————————

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 ———————————————————————Formulář pro odstoupení od smlouvy


Adresát (prodávající):

Internetový obchod:          www.wooden-shark.com

Prodejce:                           Anna Grufíková

IČ:                                      07277504

E-mailová adresa:             info@wooden-shark.com

Telefonní číslo:                  00 420 604 791 189

Adresa pro zaslání zboží: TY IDENTITY, Poštovní 39/2, 70200 Ostrava


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 1. Datum objednání (*) /datum obdržení (*)
 2. Číslo objednávky:
 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
   
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
 4. Jméno a příjmení spotřebitele: (*)
 5. Adresa spotřebitele: (*)
 6. Email: (*)
 7. Telefon: (*)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)


                           (podpis)
 ______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele